bg en fr

Асоциация “Детско сърце” – гр. Добрич

Oснована през 1993 г. Тя обединява хора, свързани с проблемите на сърдечно болните деца – родители, детски кардиолози, психолози, педагози, лекари, спомоществователи...

Защо е създадена?

· За да посрещне нуждите на една малка част от българските деца и семействата им;

· За да подкрепя децата в неравностойно положение, поради тяхното заболяване;

· За да улесни социалната интеграция на децата и техните близки.

Дейности

· Психологическо консултиране и психотерапия;

· Програма за запознаване на обществеността с психо-социалните проблеми на децата със сърдечносъдови заболявания и ангажиране на определени обществени среди при улесняване на социалната интеграция;

· Формиране на умения и нагласи за партниране на деца със сърдечни заболявания, тренинги, семинари, обучителни модули за родители, учители и лекари на деца, страдащи от сърдечни заболявания (Клуб “Родител”, лятна почивка за децата);

· Социална закрила и финансово подпомагане на децата и техните семейства, особено в критични фази на заболяването (патронаж, еднократна финансова помощ, правни консултации);

· Подпомагане професионалното ориентиране на децата;

· Пълноценно медицинско осигуряване чрез специализиран консултативен кардиологичен кабинет за определени групи (деца над 18 г., бременни жени и др.).

Каква е основната ни цел?

Максимално подобряване качеството на живот на сърдечно болното дете, не само чрез висококвалифицирано съвременно лечение, но и чрез постигане на по-пълноценна социална интеграция. Създаване на условия за целенасочена дейност, свързана с проблемите на сърдечно болните деца и техните семейства; Социална закрила и финансово подпомагане на децата и техните семейства, особено в критични фази на заболяването, разгръщане на дейност, свързана с финансиране на АДС.